Bezpečnosť pri práci a ochrana pred požiarmi

Bezpečnosť pri práci a ochrana pred požiarmi

Naša spoločnosť kvôli kompletnému spektru služieb

pre našich zákazníkov zabezpečuje:

prostredníctvom firmy Marek Obešter, Nižná Sitnica 89, 094 07 Nižná Sitnica

 služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

- spracovanie dokumentácie BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

- periodické školenia a základné kurzy obsluhy motorových vysokozdvižných vozíkov,

- periodické školenia zamestnancov v zmysle zákona NR SR 124/2006 Z. z. o BOZP,

- spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP - prevádzkových poriadkov a

  bezpečnostných  predpisov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

- analýzu rizík na pracoviskách, vrátane návrhov opatrení na ich minimalizáciu.

  Vypracovanie   zoznamu pre poskytovanie OOPP

- kontroly stavu BOZP na pracoviskách vrátane komplexnej ročnej previerky

- vyšetrovanie pracovných úrazov a spísanie Záznamu o registrovanom pracovnom úraze

- poradenstvo a konzultácie v oblasti BOZP

- činnosť koordinátora bezpečnosti

V oblasti požiarnej ochrany

- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,

- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov

   protipožiarnych hliadok,

-  vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,

-  vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

   v súlade so skutočným stavom

-  určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,

-  vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,

-  organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Kontakt: +421 907 622 465

E-mail: bozpbts@gmail.com